Marquisas The mountainous northern archipelago of French Polynesia.

Tuamotos The Atolls of French Polynesia.

The Society Islands The reef-fringed mountainous southern archipelago of French Polynesia.